Våra tjänster

Vår kompetens - er vinst

Vi är experter på det vi gör. Integrerat Logistikstöd, ILS, systemsäkerhet, tekniskt systemstöd, CE-märkning och teknisk dokumentation

Integrated Logistic Support

ILS

Inom försvarssektorn används ofta begreppet Integrated Logistics Support, ILS, Integrerat Logistikstöd på svenska. Metodiken omfattar aktiviteter från anskaffning till avveckling av ett tekniskt system.

I princip behöver alla tekniska system någon form av underhållsåtgärd för att prestera optimalt under hela sin livscykel. Med olika metoder och tillvägagångssätt går det att sänka systemets totalkostnader och öka driftsäkerheten. Anskaffningskostnaden är ofta bara en bråkdel av totalkostnaden under systemets livslängd.
Med rätt metodik hjälper vi er att uppnå en hög driftsäkerhet till lägsta möjliga driftskostnad under systemets hela livslängd. Allt handlar alltså om att optimera systemets användande för att i slutändan spara pengar!

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER:
 • Feleffektsanalys (FMEA), en systematisk metod att identifiera felrisker i en konstruktion eller process
 • Underhållsberedningar
 • Optimera underhållsorganisationen och verksamheten
 • Analysera reservdelsbehov och kritiska komponenter
 • Medverka vid framtagning av dokumentation
 • Analysera behov av utbildning
 • Beräkna Livscykelkostnad/LCC

Systemsäkerhet

Vid leverans till Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten krävs att du som leverantör levererar en säker produkt.
Produkten skall inte orsaka skador på person, egendom eller miljö. Som leverantör skall du leverera ett systemsäkerhetsutlåtande där du intygar att produkten är så säker som möjligt.
Granit Teknikbyrå är experter på att genomföra de analyser som FMV och Försvarsmakten kräver, vi tar fram de underlag som behövs för att leverera till FMV och Försvarsmakten.

EXEMPEL PÅ UNDERLAG VI LEVERERAR:
 • Systemsäkerhetsutlåtande (SCA)
 • Systemsäkerhetsanalysrapport (SAR)
 • Risklogg (HL)

 

EXEMPEL PÅ ANALYSER VI GENOMFÖR:
 • Systemsäkerhetsanalys för användning och underhåll (O&SHA)
 • Säkerhetsanalys för yttre miljö (EHA)
 • Riskanalys inför avveckling av system (RADS)

Tekniskt systemstöd

Vi på Granit Teknikbyrå förfogar över en unik kompetens med erfarenhet från många olika branscher och teknikområden.
Tack vare denna kompetens har vi kunskapen att bli en värdefull partner i våra kunders arbete med att driva projekt och i utveckling av nya produkter. Genom att låta oss bistå med tekniskt stöd och support på ett tidigt stadium i ditt projekt kan många dyrbara misstag undvikas.
Våra tjänster inom tekniskt systemstöd innebär att vi kan bistå våra kunder med studier, utredningar och analyser under tillverkning, införande, driftfas och kanske även fram till avveckling av din produkt eller tekniska system.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER:
 • Projektledning
 • Framtagande av kravspecifikation
 • Framtagande av upphandlingsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Analys-, rapport- och utredningsarbete

CE-Märkning

För att få sälja en produkt på den europeiska marknaden krävs att den är CE-märkt.
Har du behov av att CE-märka en produkt så hjälper vi dig att genomföra den riskanalys som direktiven kräver.

EXEMPEL PÅ UNDERLAG GRANIT TEKNIKBYRÅ KAN HJÄLPA DIG ATT TA FRAM:
 • Riskanalys
 • Declaration of Conformity (DoC)
 • Dekaler
 • Instruktioner

Teknisk dokumentation

En viktig del för att uppnå säkra och långsiktiga tekniklösningar är den tekniska dokumentationen. Teknisk dokumentation är bryggan mellan design och användare och det som styr användaren att använda tekniken på det sätt som den är avsedd för.
Granit Teknikbyrå har kompetens att ta fram teknisk dokumentation för olika målgrupper och användare. Tillsammans med kund analyserar vi dokumentationsbehov och utformning för det specifika ändamålet. Vi har lång erfarenhet av framtagning av teknisk dokumentation tillsammans med Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). Vi jobbar även med teknisk dokumentation för den civila marknaden.
Tillsammans med våra övriga tjänster kan vi erbjuda en helhet där dokumentationen vägleder och knyter ihop helheten under produktens livscykel.

EXEMPEL PÅ DOKUMENTATION:
 • Instruktionsböcker
 • Reparationsböcker
 • Reservdelskataloger
 • Utbildningsunderlag
 • Monteringsanvisningar
 • Produktblad m.m